Slutanvändaravtal

Detta avtal, och alla eventuella senare versioner, mellan Coredination och dig, täcker all din användning av Tjänsten samt din användning av Programmet på alla terminaler där Programmet har installerats, av dig eller av oberoende part. Du kan godkänna detta avtal genom att klicka på knappen Acceptera eller liknande knapp i Tjänsten eller Programmet.

Definitioner:

 • Coredination är Coredination AB, organisationsnummer 556820-1445.
 • Tjänsten avser kommunikationstjänsten och webbgränssnittet till densamma, tillhandahållen av Coredination, där du har användarkonto.
 • Programmet avser klientprogrammet du använder för åtkomst till Tjänsten, utgivet av Coredination. Avtalet omfattar alla versioner och varianter av programmet, på alla plattformar.
 • Kunden avser dig eller särskilt avtalad betalningsrepresentant för din användning av Tjänsten. Kan exempelvis gälla återförsäljare, din arbetsgivare eller annan representant.

Licens:

Enligt villkoren i detta avtal ger Coredination dig härmed en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att ladda ner, installera och använda Programmet på din dator eller telefon, samt att använda Tjänsten.

Överlåtelse:

Du får inte sälja, överföra, hyra ut, leasa ut, distribuera, exportera, importera, agera som mellanhand eller tillhandahållare, eller på annat vis tilldela tredje part rättigheter med avseende på Tjänsten, Programmet eller någon del därav.

Ingen modifiering:

Du får inte utföra, orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda program, översättning, "reverse engineering" (avkodning), dekompilering, isärtagning eller hacking av Tjänsten, Programmet eller någon del därav förutom där lagen så medger det.​

Upprättshovsskyddad material:

Allt material producerat av Coredination i Programmet och Tjänsten såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, teckningar, ljudinspelningar och program, tillhör Coredination. Materialet är skyddat av upphovsrättslagen m. fl. lagar och motsvarande lagstiftning i övriga länder. Otillbörlig användning eller spridning av materialet kan innebära överträdelser av upphovsrättslagen, varumärkeslagen eller andra lagar om skyddsrätt, vilket kan medföra straffpåföljd eller skadestånd.

Innehåll:

Du erkänner och godtar att du är ensamt ansvarig för allt innehåll du laddar upp, skickar in, sänder eller visar via Tjänsten och att Coredination inte är ansvarigt inför dig eller tredje part för något innehåll som ej är producerat av Coredination.

Arkivering och backup av innehåll:

Innehåll i Tjänsten lagras minst nittio (90) dagar om det ej tas bort av användare. För arkivering utöver detta ansvarar du själv. Du ansvarar själv för backup av innehåll producerat av dig och godkänner att inget verksamhetskritiskt data lagras med Tjänsten som primär källa.

Hanteringen av personuppgifter:

Se personuppgiftsbiträdesavtalet nedan, som är en bilaga till detta slutanvändaravtal.​

Sekretess:

Coredination ska inte utan ditt samtycke göra offentligt eller på något sätt lämna till annan part innehåll producerat av dig i tjänsten, exempelvis:

 • Kontoinformation, personuppgifter, kontaktuppgifter
 • Positioner, positionshistorik
 • Meddelanden

Du själv ansvarar för att begränsa åtkomst till information med de funktioner som tillhandahålls för detta i Tjänsten.

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) är konfidentiell information. Du ansvarar själv för att lagra inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att inga obehöriga får tillgång till dessa uppgifter.

Du skall omdelbart underrätta Coredination om du misstänker att någon obehörig känner till ditt lösenord. Du är också skyldig att ändra lösenordet om du upptäcker att andra känner till dina inloggningsuppgifter. Du är själv ansvarig för någon obehörig användning som orsakas av otillåten åtgärd i händelse av missbruk.

Lagliga ändamål:

Du får bara använda Tjänsten och/eller Programmet för lagliga ändamål.

Betalningsvillkor:

Coredination fakturerar Kunden månadsvis i förskott så länge ditt användarkonto är aktivt i tjänsten. Betalningsvillkoret är trettio (30) dagar netto. Om betalning ej gjorts på förfallodagen har Coredination rätt att överlåta fordringen för indrivning till annan part, samt omgående hindra din åtkomst till Tjänsten.

Begränsningar av ansvar:

Du godkänner att all risk som uppstår i och med användning av Programmet eller Tjänsten alltid tillfaller dig, i så stor utsträckning som lagen tillåter.

Coredination skall ej hållas ansvarig för följande händelser som orsakas direkt eller indirekt av användning av, eller oförmåga att använda, Programmet eller Tjänsten:

 • Person- eller materielskada, inklusive korruption av data, avbrott, datorfel eller materiella förluster
 • Eventuell förlust av inkomst, verksamhet eller vinst
 • Utgifter (telefonräkningar) till följd av högre datatrafik vid användning av Programmet
 • Böter, person- eller materialskada som uppstår pga felaktig/saknad information om hastighetsgränser, vägförhållanden och andra företeelser ii Programmet eller Tjänsten
 • Förlust, korruption eller spridning till obehöriga av verksamhetskänsligt data på grund av dataintrång

Löptid och uppsägning:

Detta avtal träder i kraft på giltighetsdagen och gäller tills det sägs upp av antingen Coredination eller dig på nedan beskrivet sätt. Du får säga upp dessa Villkor med omedelbar verkan när som helst.

Coredination kan säga upp tjänsten med omedelbar verkan om något av följande inträffar:

 • villkoren i detta avtal inte följs,
 • förfallna betalningar,
 • användarkontot har inte använts på över ett (1) år,
 • det krävs enligt lag, direktiv eller förordning, eller
 • din användning av Tjänsten eller Programmet skadar eller hotar funktionaliteten av Tjänsten eller Programmet, eller på annat sätt hotar Coredination.

Coredination ska säga upp denna tjänst genom att underrätta dig på e-postadressen du har uppgivit och/eller genom att förhindra din åtkomst till ditt användarkonto.

Force majeure:

Coredination skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Coredinations åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Coredination ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

Språk:

Den svenska originalversionen av detta avtal kan ha översatts till andra språk. I händelse av att den svenska versionen skiljer sig från eller är inkonsekvent jämfört med eventuell version av detta avtal på annat språk ska den svenska versionen gälla.

Ogiltiga villkor:

Om någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befunnits vara ogiltigt, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt, men i detta fall, i den mån ogiltigheten väsentligt påverka partiets utbyte, eller prestation enligt villkoren, rättvis justering av avtalet hända.​

Tillämplig lag:

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. En svensk allmän domstol skall avgöra tvister om dessa villkor.

Genom att klicka på knappen Acceptera eller liknande knapp i Tjänsten eller Programmet godkänner du att du har läst och förstått detta avtal, och godtar att bindas av avtalets villkor och krav tills dess att avtalet är uppsagt.

Personuppgiftsbiträdesavtal

1. Bakgrund:

Coredination AB (556820-1445), nedan Coredination, och Coredinations kund, nedan Kunden, har ingått ett avtal avseende tjänster för digital arbetshantering (”Avtalet”). Avtalet innebär att Coredination kommer att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter m.m. (GDPR) ska sådan hantering mellan parterna regleras genom avtal eller liknande. Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) kompletterar därför Avtalet vad avser behandling av personuppgifter. Vad som anges i detta PUB-avtal ska äga företräde framför Avtalet och dess bilagor om inget annat uttryckligen framgår nedan. PUB-avtalet ersätter eventuella tidigare personuppgiftsbiträdesavtal eller andra överenskommelser om Behandling av Personuppgifter mellan parterna.

2. Definitioner:

PUB-avtalet ska ha samma definitioner som återfinns i vid var tid gällande version av GDPR. Det innebär t.ex. att Kunden är Personuppgiftsansvarig och Coredination är Personuppgiftsbiträde i förhållande till Kunden.

3. Personuppgifter som behandlas:

Coredination behandlar personuppgifter från tre olika källor:

 • Data lämnade av Kunden via våra applikationsgränssnitt, importer från externa datakällor, uppladdning av filer, manuell inmatning, anrop till våra API:er m.m. Det finns inga funktioner i Coredination som kräver inmatning av personuppgifter men tjänsten kan användas för att lagra vilken kontaktinformation som helst.
 • Data som lämnas om Användaren när användarkontot skapas eller redigeras. Personuppgifter som kan fyllas i om en användare är namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Data som automatiskt lagras av Coredination vid den Användarens interaktion med tjänsten. Dessa inkluderar GPS-position från mobilappen (förutsatt att Användaren valt att dela positionsdata), samt typ av händelse med tidpunkt (Användaren skapar uppdrag, rapporter m.m.).​

Coredination lagrar ovanstående data till dess Kunden eller fysisk person själv raderar data. Det är upp till Kunden att ansvara för att data inte lagras längre än vad som kan anses tillåtet under GDPR. Kunden är välkommen att kontakta Coredination för hjälp med att spåra och rensa data som Kunden ansvarar för.

4. Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter:

Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla Personuppgifter i enlighet med detta PUB-avtal, Avtalet och dess bilagor, gällande rätt, Tillsynsmyndighets föreskrifter samt Personuppgiftsansvariges vid var tid gällande och dokumenterade instruktioner. Personuppgiftsbiträdet ska vid varje Behandling av Personuppgifter säkerställa att, med hänsyn tagen av arten av Personuppgifter, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas på ett sådant sätt att kraven i Gällande lag/förordning följs och att den Registrerades rättigheter skyddas.

Personuppgiftsbiträdet får inte behandla Personuppgifter för egna eller några andra ändamål än dem som Personuppgiftsbiträdet anlitats för av Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet ska vid Behandlingen, med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, samt riskerna med Behandlingen, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig, enligt vad som stadgas i Gällande lag/förordning.

Personuppgiftsansvarige har rätt att vid behov och med skäligt varsel, komplettera denna punkt med särskilda instruktioner.

​Personuppgifterna ska skyddas mot förstöring, ändringar, otillåten spridning och obehörig tillgång. Personuppgifterna ska även skyddas mot varje annat slag av otillåten Behandling. Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att samtliga personer som arbetar under dennes ledning följer vad som framgår av detta PUB-avtal och vid var tid gällande instruktioner från Personuppgiftsansvarige, samt att de hålls informerade om innehållet i Gällande lag/förordning. Personuppgiftsbiträdet ska begränsa åtkomsten till Personuppgifterna till sådana personer som arbetar under dennes ledning och som behöver Personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter för fullgörande av ingångna avtal mellan Personuppgiftsbiträdet och Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet ska se till att de personer som har åtkomst till Personuppgifterna omfattas av sekretess enligt vad som framgår av punkt 3 samt att de är informerade om hur de får behandla Personuppgifterna.

Personuppgiftsbiträdet ska ha ett behörighetskontrollsystem som förhindrar obehörig Behandling av Personuppgifter eller obehörig åtkomst till Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla och vidta tekniska och praktiska lösningar för att utreda misstankar om att någon obehörigen behandlat eller haft obehörig åtkomst till Personuppgifterna.

Vid obehörig Behandling, obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av Personuppgifter, samt försök till dessa, eller vid misstanke om annan omständighet i samband med Behandlingen som kan tänkas vara av betydelse för Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart skriftligen underrätta Personuppgiftsansvarige om händelsen och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa liknande incidenter igen.

Vid en Personuppgiftsincident ska Personuppgiftsbiträdet lämna följande information till Personuppgiftsansvarige:

En beskrivning av händelsen Vilka kategorier av och antalet Personuppgifter som berörts Vilka kategorier av och antalet personer som berörts Beskrivning av troliga effekter av incidenten Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att hantera incidenten En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att mildra möjliga negativa effekter av incidenten. Informationen ska lämnas utan onödigt dröjsmål.

Personuppgiftsbiträdet ska också i övrigt och på lämpligt sätt bistå Personuppgiftsansvarige så att Personuppgiftsansvarige har möjlighet att uppfylla de krav enligt Gällande lag/förordning som ställs på en Personuppgiftsansvarig vid Personuppgiftsincidenter. Personuppgiftsansvarige får lämna ytterligare instruktioner om säkerhetsåtgärder. I sådant fall ska Personuppgiftsbiträdet följa instruktionerna.

Personuppgiftsansvarige har rätt att med skäligt varsel kontrollera att de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna verkligen vidtas under PUB-avtalets fullgörande. Om Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner från Personuppgiftsansvarige som Personuppgiftsbiträdet bedömer är nödvändiga för att utföra Behandling av Personuppgifter, eller anser att Personuppgiftsansvariges instruktioner helt eller delvis står i konflikt med de författningar, föreskrifter och rekommendationer som Personuppgiftsbiträdet ska följa enligt PUB-avtalet, ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål meddela Personuppgiftsansvarige om sin inställning och invänta de instruktioner som Personuppgiftsansvarige bedömer erforderliga.

Personuppgiftsbiträdet ska på begäran bistå Personuppgiftsansvarige vid konsekvensanalyser enligt Gällande lag/förordning och inför eventuella konsultationer med Tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsbiträdet ska skriftligt dokumentera de åtgärder som vidtagits för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna punkt och ska, på begäran utan dröjsmål tillhandahålla Personuppgiftsansvarige kopior på denna dokumentation.

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra Personuppgifter till Tredje land, eller tillgängliggöra Personuppgifter till Tredje land, såvida det inte är tillåtet enligt vad som framgår av punkt 7. Personuppgiftsbiträdet får inte överföra Personuppgifter till Tredje part, eller tillgängliggöra Personuppgifter till Tredje part, såvida det inte är tillåtet enligt vad som framgår av punkterna 5 och 6 nedan.

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra några av dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta PUB-avtal till Tredje part såvida det inte är tillåtet enligt punkt 5. Personuppgiftsbiträdet ska upprätthålla en skriftlig dokumentation rörande alla Behandlingar av Personuppgifter på det sätt som anges i GDPR.

Personuppgiftsbiträdet ska rätta, blockera, utplåna, ändra eller gallra Personuppgifter enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner. Om Personuppgiftsansvarige t.ex. har meddelat att Personuppgift ska raderas ska sådan radering ske senast 30 dagar därefter om inte Personuppgiftsansvarige meddelar annat.

Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt och efter begäran från Personuppgiftsansvarige, bistå Personuppgiftsansvarige med att fullgöra Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt Gällande lag/förordning i förhållande till Registrerade, såsom att lämna information om vilka Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar i fråga om Registrerade eller att elektroniskt överföra Registrerades Personuppgifter till Personuppgiftsansvarige eller till annan Personuppgiftsansvarig som Personuppgiftsansvarige anvisar.

Om Personuppgiftsbiträdet anser att Personuppgiftsansvariges instruktioner står i strid med Gällande lag/förordning, ska Personuppgiftsbiträdet skyndsamt underrätta Personuppgiftsansvarige om detta. Personuppgiftsbiträdet har dock inte rätt att avbryta uppdraget av detta skäl.

Personuppgiftsansvarige har rätt att, vid begäran, ta del av all relevant information och dokumentation rörande de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet vidtagit för att uppfylla de krav som åläggs Personuppgiftsbiträdet enligt Gällande lag/förordning.​

5. Underbiträden:

Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita ett Personuppgiftsbiträde (”Underbiträde”) om följande förutsättningar är uppfyllda: Personuppgiftsbiträdet informerar Personuppgiftsansvarige om att Personuppgiftsbiträdet har för avsikt att anlita ett Underbiträde, och Personuppgiftsansvarige har getts möjlighet att invända emot anlitandet av Underbiträde, samt att Personuppgiftsbiträdet har ingått ett skriftligt avtal med godkänt Underbiträde avseende Behandling av Personuppgifter i vilket Underbiträdet åläggs samma skyldigheter som åvilar Personuppgiftsbiträdet enligt detta PUB-avtal.

Underbiträdet har erforderlig kompetens som anges i GDPR. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgiftsansvarige vid var tid har kännedom om vilka Underbiträden som behandlar Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får inte anlita Underbiträde om det innebär att Personuppgifter kommer att överföras till Tredje land om inte bestämmelserna i punkt 7 är uppfyllda. Underbiträden som används och med vilka Coredination ingått PUB-avtal med: Cloudnet Sweden AB (556803-7476) Amazon Web Services, Inc

6. Begränsningar i rätten att lämna ut information:

Om Registrerade, Tillsynsmyndighet, annan tillsynsmyndighet eller annan Tredje man begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör Behandling av Personuppgifter, ska Personuppgiftsbiträdet hänvisa till Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan skriftligt föregående medgivande från Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska bistå Personuppgiftsansvarige för det fall en Registrerad begär att få ta del av information som finns registrerad om denne i form av Personuppgifter eller begär rättelse av sådan information. Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Personuppgiftsansvarige om eventuella kontakter från Tillsynsmyndighet eller annan tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarige eller agera för Personuppgiftsansvariges räkning gentemot Tillsynsmyndighet eller annan tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter. För det fall Personuppgiftsbiträdet genom lag eller myndighetsföreläggande är nödgad att lämna ut Personuppgifter, ska Personuppgiftsansvarige snarast informeras om vilka uppgifter som kan komma att lämnas ut.

7. Begränsningar i rätten att överföra personuppgifter till Tredje land 7:

Begränsningar i rätten att överföra personuppgifter till Tredje land Personuppgiftsbiträdet äger inte rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land, såvida inte Personuppgiftsansvarige skriftligen i förhand har en godkänt sådan överföring eller någon av följande förutsättningar är uppfyllda: EU-Kommissionen har fastställt att det finns en adekvat skyddsnivå i Tredjelandet eller hos den internationella organisationen i fråga som mottar Personuppgifterna för Behandling i Tredjelandet, eller Biträde/Underbiträde som mottar Personuppgifterna har genomfört själv-certifiering och anslutit sig till EU-U.S Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S Department of Commerce Privacy Shield-lista. I det fall överföring av Personuppgifter till Tredje land sker ska Personuppgiftsbiträdet vid var tid kunna uppvisa dokumentation som styrker att bestämmelserna i denna punkt 7 är uppfyllda.

8. Uppföljning:

Personuppgiftsansvarige har rätt att följa upp att Personuppgiftsbiträdet lever upp till Personuppgiftsansvariges krav på Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan uppföljning bistå Personuppgiftsansvarige eller den som utför granskningen med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs för att kunna följa upp Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av detta PUB-avtal. Personuppgiftsbiträdet ska även tillförsäkra Personuppgiftsansvarige motsvarande rättigheter i förhållande till anlitade Underbiträden. Personuppgiftsbiträdet äger rätt att erbjuda alternativa tillvägagångssätt för uppföljning, exempelvis granskning genomförd av oberoende Tredje part. Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte vara skyldig att, tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för uppföljning. Personuppgiftsbiträdet ska också bereda möjlighet för Tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifter, att göra tillsyn på plats.

9. Sekretess:

Personuppgiftsbiträdet och de personer som arbetar under dennes ledning ska vid Behandling av Personuppgifter iaktta sekretess. Det innebär att Personuppgifter inte obehörigen får röjas för tredje man. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att se till att den eller de personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets ledning och som kommer att behandla Personuppgifter iakttar och följer Personuppgiftsbiträdets sekretesskyldighet enligt denna punkt 9. Personuppgifter, information, instruktioner, systemlösningar, beskrivningar eller andra handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhåller genom informationsutbyte enligt detta PUB-avtal eller annat avtal parterna emellan får inte utnyttjas eller röjas för annat ändamål än som framgår av detta PUB-avtal eller annat avtal parterna emellan, vare sig direkt eller indirekt, om inte Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen medgivit detta.

Sekretesskyldigheten gäller inte information som part kan visa var allmänt känd eller som kommit till parts kännedom från tredje man utan brott mot detta PUB-avtal. Personuppgiftsbiträdet får lämna ut Personuppgifter utan att det innebär ett handlande i strid med detta PUB-avtal om Personuppgiftsbiträdet genom lag eller myndighetsföreläggande har en skyldighet att lämna ut Personuppgifter. I sådant fall åligger det Personuppgiftsbiträdet att omgående skriftligen meddela Personuppgiftsansvarige om detta och begära att de efterfrågade Personuppgifterna omfattas av sekretess vid utlämnandet. Sekretessplikten gäller även efter detta PUB-avtal upphört.

10. Sekretess:

Personuppgiftsbiträdet har, vid sidan av den ersättning som framgår av Avtalet, inte rätt till ytterligare ersättning för Behandling av Personuppgifter under detta PUB-avtal.

11. Skadestånd och ansvar gentemot tredje man:

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att hålla Personuppgiftsansvarige skadeslöst i det fall Personuppgiftsansvarige är skyldigt att utge skadestånd till Registrerade enligt Gällande lag/förordning om den Behandling av Personuppgifter som ligger till grund för skadeståndsersättningen har utförts av Personuppgiftsbiträdet i strid med gällande rätt och med detta PUB-avtal. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att även i övrigt hålla Personuppgiftsansvarige skadeslöst för det fall Personuppgiftsansvarige drabbas av direkt skada till följd av Personuppgiftsbiträdets behandling av Personuppgifter och denna behandling har skett i strid med detta PUB-avtal/skriftlig instruktion från den Personuppgiftsansvarige.

Det innebär att administrativa sanktionsavgifter som åläggs Personuppgiftsansvarige till följd av att Personuppgiftsbiträdet behandlat Personuppgifter i strid med detta PUB-avtal och gällande rätt anses utgöra direkt skada hos Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ansvarar såsom för egen räkning och fullt ut gentemot Personuppgiftsansvarige för varje Underbiträdes Behandling av Personuppgifter till följd av detta PUB-avtal.

​12. Avtalstid, förhållande till övriga avtal och ändringar:

Detta PUB-avtal gäller mellan parterna så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter för vilka Personuppgiftsansvarige är Personuppgiftsansvarig och så länge Avtalet är i kraft. Vid PUB-avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet tillse att samtliga Personuppgifter överlämnas till Personuppgiftsansvarige i sådant vedertaget format som Personuppgiftsansvarige definierar. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att radera samtliga Personuppgifter som behandlats enligt detta PUB-avtal inom 180 dagar från PUB-avtalets upphörande. Radering ska emellertid inte ske förrän Personuppgiftsbiträdet skriftligen har informerat Personuppgiftsansvarige om att radering kommer att ske och har överlämnat Personuppgifter enligt Personuppgiftsansvariges anvisningar. När radering skett ska Personuppgiftsbiträdet till Personuppgiftsansvarige skriftligen intyga att så skett. Om Avtalet upphör och nytt sådant avtal träffas utan att ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta PUB-avtal även för det nya avtalet.

Om inget nytt avtal träffas, upphör detta PUB-avtal samtidigt med Avtalet med undantag för de bestämmelser som reglerar ansvar samt eventuella kvarstående rättigheter och skyldigheter efter PUB-avtalets upphörande. Ändringar och tillägg till detta PUB-avtal ska, för att vara giltiga, göras skriftligen och undertecknas av båda parter. Sådana ändringar och tillägg till PUB-avtalet träder i kraft 30 dagar efter båda parters undertecknande om inget annat är överenskommet. Denna punkt 12 förhindrar inte att Personuppgiftsansvarige kan ändra eller utfärda ytterligare instruktioner i enlighet med vad som framgår av detta PUB-avtal.

13. Lagval och tvistlösning:

För detta PUB-avtal gäller svensk rätt. Tvist i anledning av detta PUB-avtal ska slutligt avgöras i enlighet med vad som anges i Avtalet.